HSK5 & HSK6 Vocabs.

HSK 5

1. 连续剧 liánxùjù
sitcom
2. 联合 liánhé
unite
3. 恋爱 liàn’ài
have a love affair
4. 良好 liánghǎog
well
5. 粮食 liángshi
cereals


例句example


空闲的时候可以在家看连续剧
联合国将要召开会议。
她最近恋爱了。
这辆汽车行驶状态良好。
节约粮食是每个人应该做到的。

HSK 6

1. 腐败 fǔbài
corruption
2. 腐烂 fǔlàn
rot
3. 腐蚀 fǔshí
corrosion
4. 腐朽 fǔxiǔ
decayed
5. 负担 fùdān
bear, afford例句example政府要严厉打击腐败行为。
肉长期在高温下会腐烂
岩石被海水不断冲刷腐蚀着。
现代社会已经摒弃了过去腐朽的思想
没有工作的人会面临经济负担。


Questions or Comment?

E-mail us at hello@mandarinpro.com

E-mail us!